Prague Education Center –
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Více než jazyková škola
Viber/WhatsApp/Telegram: +420 777 077 110
Osobní účet
Пражский образовательный Центр

Jazykové úrovně

Пражский образовательный Центр

Cílové úrovně jazykových kurzů


Společný jazykový referenční rámec pro jazyk je dokument vytvořený Radou Evropy, který definuje 6 jazykových úrovní.Rámec detailně popisuje jednotlivé úrovně, včetně výčtu znalostí a dovedností, které musí člověk dané jazykové úrovně ovládat. Jeho cílem je mimo jiné ujednocení a zjednodušení vzájemného srovnání jazykových znalostí obyvatel Evropské unie. 

Dokument byl přeložen do 39 jazyků. Česká verze nese název Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme a byla publikována Univerzitou Palackého v Olomouci.

Rozdělení znalostí jazyka do 6 jazykových úrovní je v dnešní době nedílnou součástí práce všech vzdělávacích jazykových institucí, jako jsou základní a střední školy, gymnázia, vysoké školy a samozřejmě i jazykové školy. Je tak hlavním pomocníkem tvůrců jazykových kurzů, učitelů, metodiků či členů zkušebních komisí.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje tři základní úrovně užívání jazyka, které se dále dělí: 

  • A - uživatel základů jazyka
  • B - samostatný uživatel
  • C - zkušený uživatel

Jaké jazykové dovednosti a znalosti ovládáte na jednotlivých úrovních?  

Uživatel základů jazyka

Úroveň A1: 

Na úrovni A1 rozumíte základním každodenním výrazům a frázím, jejichž cílem je vyjádřit základní potřeby. Zároveň umíte tyto výrazy a fráze sami používat. Dokážete se v daném jazyce jednoduchými větami představit, říct základní informace o sobě a ostatních, klást jednoduché otázky a odpovídat na ně. Pokud probíhá komunikace velmi pomalu, rozumíte nejjednodušším větám a dokážete reagovat. 

Čtení:Přečtete text a rozumíte jednoduchým a nejzákladnějším slovíčkům.
Psaní:Dokážete napsat stručný a jednoduchý text (pár vět) či vyplnit formulář týkající se osobních údajů.
Poslech:V případě, že mluvčí hovoří v jednoduchých větách, pomalu a je ochotný výpověď zopakovat, tak mu rozumíte.
Mluvení:Na této úrovni dokážete mluvit o sobě, o místě, kde bydlíte, a věcech co znáte či máte rádi. Pokud dojde k interakci s jiným člověkem, dokážete na jednoduché otázky adekvátně reagovat.

Úroveň A2: 

Pokud jste dosáhli úrovně A2, rozumíte větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (rodina, okolí, přátelé). Dokážete komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných frází, vyměnit si s druhým účastníkem komunikace základní informace o známých a běžných skutečnostech.

Čtení:Dokážete text přečíst, najít v něm základní informace a porozumět jim (př. jídelní lístek, inzeráty, osobní dopisy).
Psaní:Zvládnete napsat krátký text, týkající se vaší osoby či jednoduchý osobní dopis.
Poslech:Po dosažení této úrovně rozumíte frázím a nejběžnější slovní zásobě, která se vztahuje k nejobecnějším tématům (rodina, práce, místopis). Dokážete pochopit význam krátkých sdělení.
Mluvení:Na této úrovni komunikujete v jednoduchých běžných situacích za použití jednoduchých a přímých vět. Nerozumíte všemu, ale základní informace z rozhovoru zachytíte.

Samostatný uživatel

Úroveň B1:  

Na této úrovni rozumíte hlavním myšlenkám, pokud jsou srozumitelně podané a týkají se běžných témat, se kterými se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd. V rámci cestování si v zemích, kde se tímto jazykem mluví, dokážete poradit s většinou situací. Umíte napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte nebo která vás zajímají. Dokážete popsat své zážitky a události, sny a cíle a umíte stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. 

Čtení:Přečtenému textu rozumíte, pokud obsahuje slovní zásobu, která je často užívaná v každodenní komunikaci či se vztahuje k oblastem vám blízkým. Rozumíte popisům událostí, názorů, pocitů apod.
Psaní:Na této úrovni již bez problémů napíšete jednoduchý souvislý text na téma, které dobře znáte nebo které vás osobně zajímá.
Poslech:Dokážete se zorientovat a porozumět mluvenému projevu v běžných či vám blízkých oblastech. Rozumíte základním informacím z rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi vašeho osobního či pracovního zájmu.
Mluvení:Kromě mluvení o běžných věcech a vám blízkých oblastech, umíte jednoduchým způsobem spojovat fráze, abyste popsali své zážitky a události, své sny a cíle. Zároveň své plány a názory umíte stručně odůvodnit a vysvětlit.

Úroveň B2: 

V daném případě už rozumíte hlavním myšlenkám složitých textů, které se týkají jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názory prakticky na cokoliv.

Čtení:Se znalostmi na úrovni B2 rozumíte článkům a zprávám, které se zabývají současnými problémy a zahrnují i názory autorů. Kromě toho rozumíte ve velké míře textům současné prózy.
Psaní:Zvládnete napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat, vyjádřit svůj názor, objasnit ho, vyvrátit či obhájit jiný názor a zároveň vyčíslit v rámci dané problematiky výhody a nevýhody.
Poslech:Na této úrovni již rozumíte přednáškám a delším promluvám, které jsou zpravidla složitější a delší. Rozumíte většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat, zároveň rozumíte i promluvám herců ve filmu, je-li ve spisovném jazyce.
Mluvení:Dokážete bez větších problémů vyjadřovat své myšlenky a konverzovat. Srozumitelně a podrobně se zvládnete vyjádřit k široké škále témat, vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám, obhájit si ho a argumentovat.

Zkušený uživatel

Úroveň C1: 

Znalosti na úrovni C1 jsou ve všech ohledech již značně pokročilé. Rozumíte široké škále náročných a dlouhých textů, umíte se plynule a pohotově vyjadřovat bez zbytečného přemýšlení nad vhodnými výrazy a slovíčky. Jazyk užíváte pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. V neposlední řádě zvládnete napsat srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata.

Čtení:Se znalostmi na úrovni C1 rozumíte dlouhým složitým textům, odborným článkům, technickým instrukcím (i když se nevztahují k vašemu oboru) a i beletrii.
Psaní:Texty na úrovni C1 mají logickou strukturu a jasně definovaná stanoviska s vysvětlením. Na této úrovni napíšete různé typy textů (podrobné dopisy, zprávy, eseje na složitá témata) s tím, že zvolíte vhodný styl textu a vyzdvihnete to podstatné.
Poslech:Na úrovni C1 rozumíte delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumíte televizním programům, rádiovým přenosům a filmům.
Mluvení:Umíte jasně a velmi podrobně popsat složitá témata, navazovat na ně, rozvíjet konkrétní body či linky, a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Úroveň C2: 

Se znalostí jazyka na této úrovni snadno rozumíte téměř všemu, co si vyslechne, nebo přečtete. Dokážete shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat, rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích. 

Čtení:Na úrovni C2 snadno přečtete a porozumíte všem formám písemného projevu, a to i abstraktním textům náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.
Psaní:Na této úrovni umíte bez problémů napsat jasný plynulý a logicky strukturovaný text vhodným stylem na jakékoliv téma. Dokážete napsat složité dopisy, zprávy nebo články, resumé, recenze či odborné práce.
Poslech:Na úrovni C2 bez potíží rozumíte jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného, a to i v případě, že mluvčí mluví rychle, či jeho projev narušují další zvuky.
Mluvení:S úrovní C2 se zapojíte bez problémů do jakékoliv konverzace. Vaše vyjadřování je plynulé, spontánní, má logickou strukturu a široký rozsah slovní zásoby. Logicky vyjadřujete své názory, bez problémů dokážete argumentovat aformulujete myšlenky tak hladce, jako by se jednalo o váš rodný jazyk.
 
(Převzato z dokumentu Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

Pokud  potřebujete poradit s výběrem vhodného kurzu nebo se přihlásit na zkoušku kontaktujte Informační a registrační oddělení PVS: 

tel.: + 420 222 511 155

Skype: PragueEducationCenter

еmail: info@pec.cz 

Спасибо!
Ok
Спасибо!
Урок был отослан.
А еще у нас есть
онлайн-уроки
Посмотреть!
Na těchto stránkách jsou použity soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.  
Souhlasím!